Vacatures bij KBWO
 

Fondsen

 

Provincie Noord-Brabant

De Provincie behartigt de belangen van de Brabanders. Of het nu gaat om het economisch klimaat, de bereikbaarheid, de bouw van woningen, bedrijventerreinen, veiligheid, zorg voor jongeren en ouderen, musea en podiumkunsten.

 

SKaN-fonds

SKaN-fonds wil een vangnet zijn in de Nederlandse samenleving. Waar bewonderenswaardige projecten en opmerkelijke ideeën tussen wal en schip zouden kunnen belanden wil SKaN-fonds de helpende hand bieden. De katholieke opdracht tot dienstbaarheid is daarbij het uitgangspunt.

 

Oranjefonds

Oranjefonds
Het Oranje Fonds is in Nederland het grootste fonds op sociaal gebied. We streven naar een samenleving waarin het goed samenleven is en waarin mensen tot hun recht komen. Ons werkgebied behelst Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. Dit doen we o.a. door allerlei organisaties die geld vragen voor een bepaald project te financieren. Het kan gaan om opvang voor daklozen, voor mishandelde vrouwen of ex-verslaafden maar ook om activiteiten op peuterspeelzalen, om multiculturele manifestaties of om voorlichting voor de kindertelefoon.

 

Stichting Sluyterman van Loo

Stichting Sluyterman van Loo
Het beleid van de Stichting Sluyterman van Loo – Stimuleringsfonds ouderenprojecten richt zich op:

 • Het bieden van financiële ondersteuning aan initiatieven en projecten die tot doel hebben het welzijn en welbevinden te verbeteren van ouderen die in Nederland wonen.
 • Het helpen ontwikkelen van huisvestingsprojecten voor kwetsbare groepen ouderen in de regio Kennemerland.
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs door de financiering van de Sluyterman van Loo Leerstoel in de Toegepaste Sociale Gerontologie aan VU Amsterdam.

VSBfonds

VSB Fonds
Het VSBfonds streeft op het terrein van zorg & welzijn naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering (participatie) en de kwaliteit van leven van de deelnemers aan de Nederlandse samenleving (ontplooiing). Dan kan het gaan om zaken als sociale competentie, patiëntflankerende zorg (palliatieve zorg), vrijwilligerswerk, informele zorg (waaronder mantelzorg) en arbeidstoeleiding. Dit vertaalt zich in bijdragen aan initiatieven variërend van zorgboerderijen voor ouderen tot dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten, en van werkervaringsprojecten tot leefbaarheidsprojecten in de buurt.

 

Nationaal Oudenfonds

Nationaal Ouderenfonds
Goed oud worden is – net als het leven zelf – een kunst. Want ouderdom is niet zonder zorgen. Lichamelijke beperkingen komen we bijna allemaal tegen. Maar steeds meer ouderen krijgen ook te maken met eenzaamheid, armoede, verwaarlozing of onveiligheid. Het Nationaal Ouderenfonds wil eraan werken om alle ouderen een goede toekomst te geven. Het Fonds helpt kwetsbare ouderen en onderneemt activiteiten die voorkomen dat ouderen in een kwetsbare positie geraken.

 

Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor

Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
De Stichting RCOAK geeft financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan initiatieven die de kwaliteit van het leven van mensen in de laatste levensfase bevorderen.

 

Stichting Maria-Fonds

Verlichten van de zorgen van oudere personen in Nederland en het verlenen van steun aan rechtspersonen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het belang van oudere personen in Nederland beogen.

 

Stichting Het Vierkerken-Huis

Stichting Het Vierkerken-Huis
 

 

Stichting Het NKV-gebouw

Stichting Het NKV-gebouw
Het ondersteunen van het ontplooien van humanitaire, sociale en maatschappelijke activiteiten in Helmond door instellingen, groepen, verenigingen en individuen uit Helmond.
In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan met algemene stemmen van het voorafgaande worden afgeweken.De stichting tracht haar doel te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen.

 

Stichting Steun Welzijnszorg

Deze stichting steunt initiatieven op het gebied van welzijnszorg en richt zich met name op verenigingen en instellingen werkzaam in geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.

 

Stichting ” Helmond Ontvangt – Helmond Geeft”

Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond
Een stichting met als doel het bevorderen en stimuleren van de gezondheidszorg voor de inwoners van Helmond in een ruime zin van het woord.

 

 

Vacatures 24 of 32 uur
Interesse om te werken bij KBWO? Klik hier voor onze vacatures.

KBWO is ...

 • Uniek project voor 24 dementerende ouderen, ZZP 5 en ZZP 7
 • Veel vaste activiteiten
 • Veel aandacht, van veel personeel
 • 70 medewerkers, waarvan 40 professionals
 • Huiselijk & vertrouwd
 • Betaalbaar voor iedereen
 • 3 prachtige woningen, grote tuin en midden in de wijk
 • Weinig rustgevende medicatie en fixatievrij
 • Minder incontinentiemateriaal
 • Nooit iemand langdurig op bed
 • Bewoners blijven tot aan de dood
 • Landelijke erkenning
 • Families en personeel geven een 9

Aangesloten bij